Oktogon Medical Center

ÁSZF

1. Általános rendelkezések

1.1. A A Praxis-H Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1165 Budapest, Nyílhegy utca 4.; telephely: 1067 Budapest, Teréz körút 21. 1. emelet 5./A.;1066 Budapest, Oktogon Tér 3. fszt. 6. cégjegyzékszám: 01-09- 880726; adószám: 13936532-2- 42; képviseli: Farkas Levente, a továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltató által nyújtott magánúton történő finanszírozású egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Szolgáltató és Ügyfél együttesen: „Felek”) között létrejött, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (továbbiakban: Szerződés) a Felek egyéb tartalmú külön írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak az irányadóak.

1.2. A magánúton történő egészségügyi szolgáltatás igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő egészségügyi szolgáltatások ellátására. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével, úgy a megbízási jogviszony fennállásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok, orvosi szakmai protokollok betartása mellett, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint egészségügyi, orvosi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére.

2.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez a megfelelő szakhatósági engedélyekkel, a szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

2.3. A Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybevett közreműködői igénybevételével látja el. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni, akinek szolgáltatását az Ügyfél részére közvetíti, közvetített szolgáltatásként.

2.4. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszínei:

1067 Budapest, Teréz körút 21. 1. emelet 5.
1065 Budapest, Oktogon tér 3. fsz/6.

2.5. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Szolgáltatót, illetőleg a Szolgáltató által külön szerződéssel igénybevett közreműködői kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről), amely a kórismérv megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és az esetleges beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarra a tényről, körülményre (így különösen fertőző betegségekre, foglalkozás végzését kizáró megbetegedésére, állapotra), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Szolgáltatót és a Szolgáltató által külön szerződéssel igénybevett közreműködői kezelőorvosát sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.6. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad akaratából és szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szolgáltatások szakszerű nyújtására.

3.2. Szolgáltató a szolgáltatásokat az alábbi helyszíneken nyújtja:

 • Oktogon Medical Center1: 1067 Budapest, Teréz körút 21. 1. emelet 5. ajtó
 • Oktogon Medical Center2: 1065 Budapest, Oktogon tér 3. fsz. 6. ajtó

3.3. Szolgáltató rendelési ideje:

 • Oktogon Medical Center:
  • Hétfő-Szombat: 8.00-20.00
  • minden 2. vasárnap 9.00-14.00

A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

3.4. Szolgáltató fenntartja a jogot a fenti rendelési rendjének bármikor, előzetes bejelentés nélkül történő módosítására. Rendelési idő módosítás esetén annak tényét haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját, vonatkozó web-oldalain (www.oktogonmedical.hu) közzétenni, valamint az érintett rendelési helyeken kifüggeszteni, és ezzel az Ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél külön írásban kéri, a Szolgáltató köteles a módosulást az Ügyfél részére külön postai úton is levélben megküldeni.

3.5. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért díjazásra jogosult. Ügyfél a mindenkor hatályos díjjegyzékben foglaltak szerint köteles díjak Szolgáltató részére, határidőben történő megfizetésére.

4. A Szolgáltatás igénybevételének menete

4.1. A Szolgáltatás igénybevétele az Ügyfél részéről előzetes bejelentkezést igényel, melyet az Ügyfél az alábbi módokon teheti meg:

 • Oktogon Medical Center:
  • személyesen
  • telefonon keresztül (+36-1/773- 3650)
  • e-mailben (info@oktogonmedical.hu)
  • honlapon keresztül (www.oktogonmedical.hu)

4.2. Az Ügyfél lehetőség szerint az előre egyeztetett időpont előtt legalább 5 perccel megelőzően a Szolgáltatás igénybevételének vonatkozó helyszínének recepcióján jelzi, hogy megérkezett a Szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az Ügyfél részére az igényelt Szolgáltatást.

5. Díjfizetés

5.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, így azt az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe.

5.2. A Szolgáltató vonatkozó, hatályos árlistája elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken érhető el:

A fentieken kívül a mindenkor hatályos árlista a Szolgáltató rendelési helyszínein kifüggesztésre került, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálata bármikor tájékoztatást nyújt a hatályos díjakról.

5.3. Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

5.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett Szolgáltatáson túl a kezelőorvos további szolgáltatások igénybevételét indikálhatja. Ez esetben, ha az Ügyfél az ilyen elrendelt szolgáltatást is igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatás ellenértékét is kifizetni. Az indikált további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet az 5.1. pontban megjelölt módokon.

5.4. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékét az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénz
 • bankkártya
 • egészségpénztári kártya (nem minden szolgáltatás esetén vehető igénybe)

5.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

6. Ügyfélszolgálat

6.1. A Szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, esetleges reklamációk ügyében a Szolgáltató vonatkozó ügyfélszolgálata jár el:

 • Oktogon Medical Center:
  • 1067 Budapest, Teréz körút 21. 1. emelet 5. ajtó
  • 1065 Budapest, Oktogon tér 3. fsz. 6. ajtó
  • telefon: +36-1/773- 3650
  • e-mail: info@oktogonmedical.hu

7. Panaszkezelés

7.1. A Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél korrekt, panaszmentes kiszolgálása érdekében. Amennyiben az Ügyfél mégis panasszal élne, a Szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszát a 6. pontban megjelölt vonatkozó ügyfélszolgálaton teheti meg.

7.2. Panaszt a Szolgáltató kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, a Szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el. Amennyiben a vonatkozó ügyfélszolgálat nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani.

7.3. Felek esetleges vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek alávetik magukat a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének.

8. Titoktartás és adatvédelem

8.1. A Felek a Szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

8.2. Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

9. Az ÁSZF hatálya

9.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki és általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel és a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

9.2. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató vonatkozó honlapján teszi közzé:

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog és a magyar jogszabályok az irányadók.

10.2. A jelen ÁSZF 2018. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Praxis-H Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Időpontfoglalás